Förändringsledning

Organizations don't change, people do!

Framgångsrika förändringsprocesser bygger på att varje enskild individ “är med på tåget”. En fallgrop i många förändringar är att vi lägger för mycket fokus på den tekniska sidan och grupperspektiv och lägger för lite tid på vad förändringen betyder på individnivå. Det ökar risken för motstånd.

Vissa förändringsprocesser tenderar att ta för lång tid, inte komma i mål, inte åstadkomma de förändringar och den avkastning som förväntas etc. Det beror sällan på den ”tekniska sidan” utan snarare helt på den ”mänskliga sidan” – berörda medarbetare är inte med helt enkelt.

ADKAR är ett strukturerat sätt att mäta och säkra att de viktiga medarbetarna verkligen är med. Varje del i ADKAR kan mätas. Resultaten visar var, och i vilka grupperingar, det kan finnas luckor som kan behöva åtgärdas specifikt. Många av de större bolagen både nationellt och internationellt använder den för att säkra framgångsrika förändringsprocesser.

Förkortningen ADKAR representerar fem delar: 

  • Awareness – medvetenhet
  • Desire – engagemang/vilja
  • Knowledge – kunskap
  • Ability – förmåga
  • Reinforcement – förstärkning

ADKAR-modellen är ett ramverk för att förstå dynamiken i förändring på individnivå. Genom att använda denna förståelse som grund, kan modellen utökas till att hantera förändringsarbete inom alla typer av organisationer. Den är intuitiv och lätt att ta till sig. Modellen bygger på mångåriga studier.

Vi är certifierade i Förändringsledning, Change Management Prosci ADKAR.