UPPLÄGG PÅ LEDARPROGRAM

4 viktiga kompetenser som chef och ledare

Förstå affären – Leda individen – Leda teamet – Leda i förändring

Som chef och ledare är du framgångsrik när du kan leda ditt team och individerna i teamet så att de är beredda att göra vad som helst för varandra och för att du ska nå de högt uppsatta mål som du är satt att klara av. Du behöver 4 kompetenser som du behärskar och använder dagligdags.

Här följer ett exempel på ett ledarprogram där det går att bygga på eller byta ut enskilda moduler. (Se "Moduler").

Affären – Första kompetensen

För att kunna förstå din affär och vad ditt team ska göra behöver vi skapa en helhetssyn, förstå rapportering och nyckeltal.

Deltagarna lär sig på kort tid hur allting hänger ihop – affärslogik, strategi, företagskultur och värderingar, ledarskap och teamwork och viktigast av allt, mötet med kunden!

Denna kompetens är en röd tråd genom alla moduler. Utan affär ingen idé att leda. 

Leda individer – Andra kompetensen

Med detta som bas så bygger du på med en av världens mest använda ledarskapsmetodiker, Situationsanpassat Ledarskap®. Här får du lära dig och träna på hur du anpassar din ledarstil, genom att du blir bättre på att ställa frågor för att förstå vad din medarbetare behöver för stöd och instruktion i en given situation. Du blir en tydligare ledare som får tid till att jobba mer strategiskt. Här får du också med dig hur du sätter SMART mål, hur du sätter förväntningar, ger och tar feedback.

Kopplingen affär och ledarskap blir uppenbar. 

Förändringsledning – Tredje kompetensen

En ökad förståelse för hur du ska driva en förändring för att minimera tröghet och motstånd i organisationen eller teamet, samt en förståelse för psykologin bakom varför vi reagerar som vi gör. Genom en enkel mätning (enl. Procis´s ADKAR modell) tydliggörs hur långt förändringen har kommit, inom vilka delar i organisationen som det kan finnas eller kan uppstå tröghet eller motstånd. Det möjliggör proaktivitet i stället för reaktivitet.

Leda teamet – Fjärde kompetensen

NÄR du ska agera och HUR så att du får ett starkt team där alla vet vad som ska göras. Och där det finns en tillit som gör att alla delar nästan allt. Här får du lära dig hur du ska leda beroende på de fyra utvecklingsfaserna; Tillhörighet & Trygghet – Opposition & Konflikt – Tillit & Struktur samt Arbete & Produktivitet(IMGD modellen Integrated Model of Group Development av Susan A. Wheelan).  Du får också verktyg för att skap samsyn i ditt team kring olika frågor eller utmaningar.

 

Före, under och efter utbildningen

Förberedelser inför utbildningen

 • Definiera klara och mätbara mål med utbildningen.
 • Samtal med närmaste chef deltagarens styrkor och utvecklingsområden som chef och ledare.
 • Genomföra en 360’-enkät (till chef, medarbetare och kollegor) 

Under utbildningen

 • En tydlig handlingsplan fylls i slutet av varje modul som stäms av med närmaste chef på hemmaplan för att stötta användning av nya beteenden.
 • Som individuellt stöd under utbildningen för att ”få det att hända,” kommer du ha två avstämningssamtal, coachsamtal med någon av kursledarna.

Efter utbildningen

 • Handlingsplanerna följs upp av närmaste chef för att säkerställa att nya beteenden implementeras.
 • 4 veckor och 8 veckor efter utbildningen finns det uppföljningssamtal med coachen som ett extra stöd.

TID OCH OMFATTNING

 • Totalt ca 5– 9 dagar över 8– 10 månader i olika moduler efter kundens önskemål.
 • Gruppstorlek 12– 20 deltagare

MODULER 
som kan finnas med i ovanstående program eller genomföras enskilt. Längden kan vara från ½ dag till 4 dagar beroende på syfte och mål.

 • Affären - affärsmannaskap
 • Förändringsledning, ADKAR
 • Teamets önskade läge 2022
 • Grupp & team utveckling med en GDQ-mätning
 • Sätta spelregler för sitt team
 • Hur skapa samsyn i mitt team
 • Ge och ta emot feedback
 • Svåra samtalet
 • Målformulering
 • Disc Personprofil
 • Utvecklande Ledarskap, UL. Försvarshögskolans ledarskapsmodell som i sig är en utbildning på 3+1 dagar.

OM KURSLEDNINGEN
Vi levererar detta tillsammans med Expo Media AB. Vi ät troligen okända för dig men vi har utbildat och utvecklat över 10 000 chefer och ledare i företag som If Skadeförsäkringar, ABB, Memira, Coop, Kronans Apotek, Holmen, GSK, Åke Sundvall, Seco Tools, SATS, Menigo, Preem, Svedea, Atlas Copco, Epiroc, Hannover Re, Svedea mfl.

 Vi är certifierade i alla de modeller och mätverktyg som vi använder oss av. 

METOD
En stor del är upplevelsebaserat med en direkt koppling till verkligheten, 20 % teori och 80 % praktik. Vi använder flipcharts, diskussionsforum, case och rollspel, beroende på vad som passar bäst för kunden. Våra utbildningar kan levereras som klassrum eller ”blended” och kan vara från en halv dag till flera dagars genomförande. Våra program är oftast en kombination av för och efterarbete kombinerat med en fysisk träff.